Admitere master

Facultatea de Stiinte Aplicate * Sectii de master (4 semestre)

   • Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP) [Responsabil master: lect.dr. Romeo BERCIA]
    Admitere: 15.09.2016, h. 16:00, sala BNS06 Tel. contact. Lect.dr. Corina Cipu, 0721.598.004.
   • Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare (SDOMEF) * Poster
    [Responsabil master: prof.dr. Vladimir BALAN, tel. contact 0726.432.286]. Admitere: 15.09.2016, h. 9:00, sala R-412.
   • Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI)
    [Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199]
    Admitere: 15.09.2016, h.8:30, sala BN-s05.
   • Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor (IALA)
    [Responsabil master: prof.dr.ing.fiz. Gheorghe CATA-DANIL, tel. contact: 021.4029.102]
    Admitere: 15.09.2016, h.10:00, sala BN-134.

Examenul de admitere la cele 4 sectii de master se va sustine in luna septembrie 2017, in incinta Universitatii Politehnica din Bucuresti (platforma Rectorat)

Informatii suplimentare privind salile unde se va desfasura examenul de admitere se pot obtine de la Decanatul FSA (tel: 021.4029.630) sau de la Secretariatul FSA (tel. 021.4029.622), in intervalul orar 8:00-15:30.

Informatii generale privind inscrierea si admiterea la master 2017 [link]

Admiterea la studiile universitare de Masterat se organizează în cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, în luna septembrie 2016, pentru progamele de master:

MDRP – Modele de decizie, risc şi prognoză
SDOMEF – Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare
TCSI – Teoria codarii si stocarii informatiei
IALA – Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor

Inscrierea candidatilor

Perioada de inscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este: 29 August -14 septembrie 2016, între orele 9:00 – 15:00, sala BN-108 (Decanatul Facultatii de Stiinte Aplicate).

Cuantumul taxei de înscriere este de 125 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.
Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:


a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

c) diploma de bacalaureat, în original;

d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

f) certificatul de naştere, în copie legalizată;

g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

i) buletin/carte de identitate, în copie;

j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.