Admitere master

ANUNT


Inscrierea la concursul de o
cupare a locurilor vacante, pentru sectiile de master ale FSA (IALA * TCSI * SDOMEF * MDRP)
54 locuri libere BUGET (fara TAXA)
se face in perioada 28 august – 12 septembrie in zilele lucratoare, intre orele 9-14,
in Decanatul FSA (sala BN 108 * tel: 021.4029.630).

Admiterea la sectiile de master ale FSA va avea loc in data de 14 septembrie, ora 9:00,
in urmatoarele sali: BN-s05/TCSI, R-412/SDOMEF, R-415/MDRP, BN-134/IALA.


 

Facultatea de Stiinte Aplicate * Sectii de master (4 semestre)

   • Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP) [Responsabil master: lect.dr. Romeo BERCIA] Tel. contact. Lect.dr. Corina Cipu, 0721.598.004.
   • Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare (SDOMEF) * Poster
    [Responsabil master: prof.dr. Vladimir BALAN, tel. contact 0726.432.286].
   • Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI)
    [Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199].
   • Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor (IALA)
    [Responsabil master: prof.dr.ing.fiz. Gheorghe CATA-DANIL, tel. contact: 021.4029.102]

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat

Informatii generale privind inscrierea si admiterea la master 2017 [link]

Admiterea la studiile universitare de Masterat se organizează în cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, în lunile iulie si septembrie 2017, pentru progamele de master:

MDRP – Modele de decizie, risc şi prognoză
SDOMEF – Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare
TCSI – Teoria codarii si stocarii informatiei
IALA – Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor

Informatii suplimentare privind salile unde se va desfasura examenul de admitere se pot obtine de la Decanatul FSA (tel: 021.4029.630) sau de la Secretariatul FSA (tel. 021.4029.622), in intervalul orar 8:00-15:30.

 Inscrierea candidatilor

Perioada de inscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este: 28 August -12 septembrie 2017, între orele 9:00 – 15:00, sala BN-108 (Decanatul Facultatii de Stiinte Aplicate).

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în anul curent in două sesiuni, în iulie si septembrie 2017.

F.S.A. a organizat o primă sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat după susținerea examenului de diplomă în perioada 03-14 iulie 2017 (cu Înscrierea în intervalul 03-12 iulie 2017 si concursul in intervalul 13-14 iulie 2017).

Inscrierea la cele patru sectii de master ale FSA este 28 august-15 septembrie 2017, are loc în intervalul 28 august-12 septembrie 2017, între orele 9:00-14:00.

Concursul are loc pe baza de interviu in data de 14.09.2017, ora 9:00  (salile: BN-s05/TCSI, R-412/SDOMEF, R-415/MDRP, BN-134/IALA).

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 18.09.2017 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

c) diploma de bacalaureat, în original;

d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

f) certificatul de naştere, în copie legalizată;

g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

i) buletin/carte de identitate, în copie;

j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.