Admitere master FSA

ANUNT

 A doua sesiune de admitere la programele de master ale FSA

 • programele de master (2 ani): IALA * TCSI * SDOMEF * MDRP

 • perioada de inscriere: 27 august-12 septembrie 2018 între orele 9:00-15:00
  (la Decanatul FSA, sala BN-108);
 • concursul de admitere: are loc in intervalul 13-14 septembrie 2018 (detaliile se vor afisa/posta pe site in luna septembrie), dupa cum urmeaza:
  *    TCSI  –   13 si 14 septembrie, ora 9:00, sala BN-s05
  *    SDOMEF   –  13 septembrie, ora 9:00, sala R-412 (Rectorat, etaj 4).
   

 • informatii: Decanat FSA, sala BN-108, telefon 021.4029.630

Cuantumul taxelor de inscriere si inmatriculare la studii de licenta-masterat-doctorat (anul universitar 2018-2019 * Hotararea Conducerii UPB) * [PDF]


Facultatea de Stiinte Aplicate * Sectiile de master (4 semestre)

   • Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP) [Responsabil master: lect.dr. Romeo BERCIA] Tel. contact. Lect.dr. Corina Cipu, 0721.598.004.
   • Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare (SDOMEF) * Poster
    [Responsabil master: prof.dr. Vladimir BALAN, tel. contact 0726.432.286].
   • Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI)
    [Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199].
   • Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor (IALA)
    [Responsabil master: prof.dr.ing.fiz. Gheorghe CATA-DANIL, tel. contact: 021.4029.102]

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat

Informatii generale privind inscrierea si admiterea la master 2018 [link]

Admiterea la studiile universitare de Masterat se organizează în cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, în lunile iulie si septembrie 2018, pentru progamele de master:

MDRP – Modele de decizie, risc şi prognoză
SDOMEF – Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare
TCSI – Teoria codarii si stocarii informatiei
IALA – Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor

Informatii suplimentare privind salile unde se va desfasura examenul de admitere se pot obtine de la Decanatul FSA (tel: 021.4029.630) sau de la Secretariatul FSA (tel. 021.4029.622), in intervalul orar 8:00-15:00.

 Inscrierea candidatilor

Concursul are loc pe baza de interviu.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
 3. diploma de bacalaureat, în original;
 4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 6. copie dupa certificatul de naştere, insotită de original;
 7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 9. buletin/carte de identitate, în copie;
 10. chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.