Admitere master FSA

 Admiterea 2019 la programele de master ale FSA

 • Descrierea programelor de master ale FSA (cu durata de 2 ani):  IALA * TCSI * SDOMEF * MDRP

 • Perioada de inscriere: 1-10 iulie 2019 între orele 9:00-15:00 (la Decanatul FSA, sala BN-108; tel. 021.4029.630);
 • Examenul de admitere: are loc in intervalul 11-12 iulie 2019, dupa cum urmeaza:
  *    TCSI  –  
  11-12 iulie 2019, ora 9:00, sala BN-s05
  *    SDOMEF   – 
  11-12 iulie 2019, ora 9:00, sala R-412 (Rectorat, etaj 4)
  *    IALA   –  11-12 iulie2019, ora 9:00, sala BN-134

  *    MDRP  –  11-12 iulie2019, ora 9:00, sala R-415 (Rectorat, etaj 4).

   

 • Informatii: Decanat FSA, sala BN-108, telefon 021.4029.630


Facultatea de Stiinte Aplicate * Sectiile de master (4 semestre)

   • Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI)
    [Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199].
   • Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare (SDOMEF) * Poster
    [Responsabil master: prof.dr. Vladimir BALAN, tel. contact 0726.432.286].
   • Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor (IALA)
    [Responsabil master: prof.dr.ing.fiz. Gheorghe CATA-DANIL, tel. contact: 021.4029.102]
   • Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP) [Responsabil master:  Lect.dr. Corina Cipu, Tel. contact. 0721.598.004]

Informatii generale privind inscrierea si admiterea la master 2019 [link]

Informatii suplimentare privind salile unde se va desfasura examenul de admitere se pot obtine de la Decanatul FSA (tel: 021.4029.630) sau de la Secretariatul FSA (tel. 021.4029.622), in intervalul orar 8:00-15:00.

 Inscrierea candidatilor

Concursul are loc pe baza de interviu.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
 3. diploma de bacalaureat, în original;
 4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 6. copie dupa certificatul de naştere, insotită de original;
 7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 9. carte de identitate, în copie;
 10. chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.