Admitere master

ANUNT


Inscrierea la concursul de admitere
pentru sectiile de master ale FSA
(
IALA * TCSI * SDOMEF * MDRP)

se organizează în două sesiuni, în iulie si septembrie 2018.

Prima sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat după susținerea examenului de diplomă – care are loc în perioada 02-13 iulie 2018.  Înscrierea se face în intervalul 02-11 iulie 2018, între orele 9:00-15:00 la Decanatul FSA (sala BN 108 * tel: 021.4029.630), iar concursul are loc in intervalul 12-13 iulie 2018.

A doua perioadă a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat este 27 august-14 septembrie 2018. Înscrirea se face în intervalul 27 august-12 septembrie 2018, între orele 9:00-15:00, iar concursul are loc in intervalul 13-14 septembrie 2018.


Facultatea de Stiinte Aplicate * Sectii de master (4 semestre)

   • Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP) [Responsabil master: lect.dr. Romeo BERCIA] Tel. contact. Lect.dr. Corina Cipu, 0721.598.004.
   • Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare (SDOMEF) * Poster
    [Responsabil master: prof.dr. Vladimir BALAN, tel. contact 0726.432.286].
   • Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI)
    [Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199].
   • Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor (IALA)
    [Responsabil master: prof.dr.ing.fiz. Gheorghe CATA-DANIL, tel. contact: 021.4029.102]

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat

Informatii generale privind inscrierea si admiterea la master 2018 [link]

Admiterea la studiile universitare de Masterat se organizează în cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, în lunile iulie si septembrie 2017, pentru progamele de master:

MDRP – Modele de decizie, risc şi prognoză
SDOMEF – Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare
TCSI – Teoria codarii si stocarii informatiei
IALA – Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor

Informatii suplimentare privind salile unde se va desfasura examenul de admitere se pot obtine de la Decanatul FSA (tel: 021.4029.630) sau de la Secretariatul FSA (tel. 021.4029.622), in intervalul orar 8:00-15:30.

 Inscrierea candidatilor

Concursul are loc pe baza de interviu.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
 3. diploma de bacalaureat, în original;
 4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 6. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 9. buletin/carte de identitate, în copie;
 10. chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.