SDOMEF

Programul de master
Sisteme Dinamice Optimale şi Modele Economico-Financiare
(SDOMEF)

Descrierea programului de master SDOMEF

Competenţe dobândite:

Pe parcusul întregului program de studiu, studenţii sunt antrenaţi în efectuarea unor studii, cercetări, analize şi comparaţii care solicită un efort voluntar personal. Absolvenţii vor avea avantajul de a fi familiarizaţi cu procedee de modelare economică şi inginerească, având competenţe în: pieţe financiare viabile, pieţe complete şi evaluarea opţiunilor; strategii, martingale şi arbitraje, gestiunea economico-financiară a întreprinderilor, realizarea sondajelor sociologice; modele macroeconomice de creştere economică şi modele microeconomice de politici financiare; modele economice discrete, algoritmi pentru matematici financiare; procesarea şi vizualizarea datelor, grafică şi imagistică. Sistemul de predare-învăţare-evaluare este axat pe dobândirea şi dezvoltarea de competenţe şi abilităţi specifice, precum:

 • elaborarea de studii, rapoarte şi sinteze de documentare referitoare la modelarea matematică;
 • elaborarea de modele fizice şi matematice avansate pentru descrierea fenomenelor reale, cu aplicaţii practice;
 • rezolvarea de probleme specifice de cercetare în domeniul modelării cu utilizarea de software dedicat: PYTHON (numpy, scikitlearn, pandas, matplotlib, tensorflow, pytorch), MatLab (Financial Toolbox, Financial Derivatives Toolbox si Financial Series Toolbox, Image Processing Toolbox, Control System Toolbox, LMI Control Toolbox, Robust Control Toolbox şi Simulink), EXCEL, Maple si Mathematica);
 • capacitatea de a lucra în echipă şi de a interacţiona cu specialişti din alte domenii;
 • obţinerea de abilităţi pentru previzionarea cotării acţiunilor pe piaţa de capital şi pe bursă în general;
 • dezvoltarea abilităţii de a folosi biblioteca de proceduri, de prelucrări de imagini Matlab, de a plota grafice, de a scrie programe, de a îmbunătăţi calitatea unei imagini digitale folosind pachetul Matlab;
 • soluţionarea – folosind calculatorul – a unor probleme practice bazate pe modele care presupun procedee specifice de optimizare;
 • conceperea şi elaborarea de aplicaţii informatice inovative;
 • capacitatea de a elabora şi susţine comunicări ştiinţifice de un nivel ştiintific ridicat;
 • crearea de competenţe cât mai flexibile pe diverse domenii de aplicaţii: de la proiectarea tehnică până la gestiunea intreprinderilor sau sondaje sociologice.

 Informaţii utile

 • Programul masteral Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico – Financiare a fost elaborat după modele similare ale programelor din Uniunea Europeană, fiind în acelaşi timp ancorat în problemele reale ale economiei româneşti.
 • Fiind un master complementar, SDOMEF are misiunea de a pregăti specialişti ce se pot adapta diverselor cerinţe economice şi tehnice pe care piaţa actuală a muncii le impune.
 • Scopul acestui program este să ofere absolventului pârghii de participare directă la alegerea traiectoriei sale formative, care să-i mărească şansele de accedere la competiţia de pe piaţa forţei de muncă.
 • Preocuparea centrală a acestui program este creşterea performanţelor de cercetare ştiintifică atât la nivel naţional cât şi internaţional, prin participarea la diverse conferinţe şi work-shopuri.
 • Prin programul de studiu adoptat se urmăreşte, în principal, promovarea de forme de pregătire moderne, centrate pe capacitatea studentului de a aplica cunoştinţele asimilate.
 • Întreaga activitate din cadrul acestui program este orientată spre aplicabilitate şi performanţă.
 • Parcurgerea disciplinelor acestei specializări permite absolvenţilor acomodarea la orice sistem de lucru ce conţine probleme de matematică aplicată asistată de calculator.
 • Toate disciplinele din planul de învăţământ conţin ore de seminar sau laborator, accentul punându-se continuu pe rezolvarea de probleme practice.
 • De asemenea, fiecare semestru conţine ore de cercetare ştiinţifică, iar lucrarea de dizertaţie conţine rezultate ale acestei activităţi.
 • Absolvenţii acestei specializări de master pot accede în cele mai diverse domenii de activitate, fiind căutaţi pe piaţa forţei de muncă de la întreprinderi cu profil financiar, companii naţionale şi internaţionale, până la instituţii de cercetare şi învăţământ superior.
 • Se urmăreşte ca cel puţin 25% dintre absolvenţii acestei specializări să lucreze în domeniul economico-financiar.
 • Durata programului de master SDOMEF este de 2 ani, respectiv 4 semestre, primele trei fiind cu activitate didactică de câte 14 saptamâni fiecare, cu un volum de 18-10-18 ore /săptămână, iar ultimul semestru pentru elaborarea lucrării de disertaţie.
 • Fiecare semestru conţine ore de cercetare ştiinţifică, iar lucrarea de disertaţie conţine rezultate ale acestei activităţi.
 • Fiind un program de master complementar, acesta pregăteşte specialişti pentru următoarele ocupaţii: statistician (343401), expert matematician (212102), asistent universitar (231001), profesor (232101), actuar (343405), asistent de cercetare, economist în marketing (258110), inginer electrotehnist (214407), sociolog (244201), analist (213101), etc.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

 • Decanatul F.S.A. – sala BN-108, tel: 021.4029.630;
 • Secretariatul F.S.A. – sala BN-105, tel: 021.4029.622;
 • Secretariatul D.M.I. – F.S.A. – sala R-411, tel: 021.4029.489.
 • Secretar Şef FSA: Ing. Alina Băruţ tel: 021.4029.630; e-mail: alina_florina.barut@upb.ro
 • Coordonator master: Prof.dr. Mihai Postolache e-mail: mihai.postolache@upb.ro

Adresa:   Universitatea Politehnica din Bucureşti,
Facultatea de Ştiinţe Aplicate,
Splaiul Independentei nr. 313, Corp BN,
RO-060042, Sector 6, Bucureşti.