Cazare cămin

 

Anunțuri privind cazările în căminele UNSTPB
în anul universitar 2023-2024

Cazări camin

 • ANUNȚ cu privire la cazările în căminele UNSTPB în anul universitar 2023-2024 [PDF]

 • Tarife regie

  • Tarifele de regie în căminele UPB se vor păstra la nivelul celor de anul trecut până la 31 decembrie 2023. Tarifele începând cu 1 ianuarie 2024 nu s-au hotărât, dată fiind situația volatilă a prețurilor energiei. Studenții care eventual nu își vor putea permite regia după 1 ianuarie vor avea opțiunea să renunțe la cămin.
  • Studenții cu studii finanțate de la bugetul de stat beneficiază de o subvenție pentru cazare – categoria 1.
  • Studenții orfani de unul sau doi părinți și studenții proveniți din centre de plasament și copiii cadrelor didactice sau cadrelor didactice auxiliare și copiii urmași ai eroilor revoluției beneficiază de o subvenție suplimentară pentru cazare – categoria 2.
  • Pentru studenții care se încadrează în categoria 2 de mai sus, aceștia trebuie să aibă drept dovadă: copie după certificatul de deces al părintelui sau adeverință de la centrul de plasament (în original) sau adeverință de cadru didactic (în original), obligatoriu avizată de inspectoratul județean (pentru instituții de învățământ preuniversitar) sau de rectorul universității, pe care să scrie explicit numele studentului și faptul că îi va servi la cazarea în cămin, sau adeverință de urmaș (în original). Adeverințele trebuie să nu aibă vechime mai mare de 30 de zile la momentul cazării. Acestea se vor încărca în formularul de confirmare a locului și vor fi aduse obligatoriu în original la cazare.
  • Astfel, studenții care se află în ambele categorii (1 și 2) de mai sus, beneficiază de subvenție dublă.
  • Conform reglementărilor în vigoare, studenții cu dizabilități (handicap) beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de cămin, conform art. 16 alin. 8 din legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare. Această reducere se aplică după calculul taxei de regie, în funcție de tipul de subvenție.

 Tarifele de regie, valabile pentru anul 2023, sunt:

 • P21 – gratuit pentru studenții cu subvenție dublă,   275 lei / lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 290 lei /lună pentru plata lunară, și 440 lei /lună pentru studenții fără subvenție ( stundeti taxa)
 • P1 –  600 lei/ Luna  În cazul în care se depășește consumul normat pe cameră se adaugă suplimentar costul utilităților ( 2 locuri )
 • P20 – 275 RON/lună pentru studenții cu subvenție dublă, 425 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 450 RON/lună pentru plata lunară, și 550 RON/lună pentru studenții fără subvenție.

Prioritatea la cazare

 • Prioritatea 0 – Studenți străini, care nu repetă anul, bursieri ai statului român sau din categoria fără taxă & fără bursă; Studenți care nu repetă anul, orfani de ambii părinți; Studenți care nu repetă anul, proveniți din centre de plasament
 • Prioritatea 1 – Studenți din anul 1, care nu repetă anul; Studenți cu venituri precare, care nu repetă anul; Studenți care nu repetă anul, ce suferă de o condiție medicală ce limitează mobilitatea sau care poate pune viața în pericol; Studenții membri ai senatului universității sau ai consiliului facultății sau care fac parte din comitetele de cămin, sau care colaborează în cadrul universității la proiecte didactice sau de cercetare, care nu repetă anul
 • Prioritatea 2 – Alți studenți care nu repetă anul
 • Prioritatea 3 – Studenți care repetă anul sau studenți de la alte facultăți sau universități

Studenților cu aceeași prioritate li se vor repartiza locuri în ordinea inversă a mediilor de bursă.

Atenție! Repartizarea unei camere în acest an universitar nu reprezintă nicio garanție că vă va fi repartizată și în anii următori, preferințele de cameră și colegi respectându-se doar în limita posibilităților și în ordinea priorității și a mediei de bursă. Orice modificare sau îmbunătățire a camerei se face numai cu acordul administrației căminului și cu asumarea riscului ca la anul să fi fiți mutați în altă cameră.

Program de cazări

CAZĂRILE se fac SAMBATA, 30 septembrie 2022 în intervalul orar 12:00-14:00, sala BN113, anii I-IV, Master I-II, Doctorat

 Contact pentru probleme legate de cazări : alina.petrescu@upb.ro

La detalii plată se va completa obligatoriu: Nume prenume, regie cămin luna octombrie, cămin Facultatea de Științe Aplicate. 

Numărul căminului și camera vor fi completate de prodecanul responsabil cu cazarea la ridicarea repartiției.

Dovada achitării contravalorii regiei pentru luna octombrie va fi adusă în format hârtie la ridicarea repartiției pentru cămin. În lipsa acesteia nu se va putea primi repartiția!

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de către facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

IMPORTANT:

 1. Pentru fiecare an în parte se va indica o programare orară pe care vă rugăm să o respectați cu strictețe.
 2. Lipsa documentului care atestă plata regiei de cămin (cu excepția celor scutiți) va face imposibilă atribuirea repartiției.
 3. Pentru a respecta normele în vigoare vă rugăm să aveți în vedere că în procesul de cazare este permis doar accesul studenților programați (fără părinți sau studenți neprogramați)

Repartiția cazării se va ridica PERSONAL din sala BN 113, Corp BN pe baza C.I  cu dovada plății/ adeverința de CD, orfani, alte situații speciale  (ÎN DUBLU EXEMPLAR)

(1) Căminele studențești sunt unități patrimoniale aflate în proprietatea, administrarea sau folosința UPB, în care se asigură condiții de viață și studiu pentru studenți.

(2) Repartizarea căminelor către FSA se face de către UPB prin Biroul Executiv de cazare proporțional cu numărul de studenți ai facultății.

(3) Acordarea dreptului de cazare se face pe baza performanțelor în activitatea academică, situația socială și activitatea extracuriculară a studenților de la studiile de licență, masterat sau doctorat. Nu se face discriminare între studenții bugetari și cei cu taxă.

(4) Studenții care au domiciliul stabil în municipiul Bucureşti nu pot primi cazare în căminele UPB.

(5) Studenții străini bursieri ai statului primesc dreptul de cazare în conformitate cu aceleași principii stabilite pentru studenții cetățeni români, cu excepția celor înmatriculați în anul I și care se află pe listele Ministerului Educației şi Cercetării cărora le sunt alocate obligatoriu locuri de cazare.

(6) Studenții care au obținut dreptul de cazare, plecați la studiu în cadrul programelor Erasmus-Socrates în primul semestru al anului universitar, vor fi cazați la întoarcerea de la studii.

(7) Studenții care se incadrează într-un anumit caz social vor primi locuri de cazare conform Regulamentului de Cazare al Facultății votat de Consiliul Facultății.

(8) Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti. Căminele funcţionează pe perioada anului universitar.

Harta căminelor UPB-Regie

Arhivă

Cazările în căminele UPB în anul universitar 2022-2023

 • Platforma studenti.pub.ro a fost actualizată pentru a se putea încărca certificatul verde. Astfel, în meniul în care ați făcut și cererea, în partea de jos a paginii, aveți opțiunea de încărcare a PDF-ului. Studenții care nu au încă acces pe platforma studenti.pub.ro (anul I licență, sau anul I master sau doctorat care nu au urmat până în acest moment un program de studii la UPB), pot completa acest    formular   .
 • Reglementări privind repartițiile în cămin [PDF]
 • Anunţ pentru studenţii anului I (licență sau doctorat) privind cazarea [PDF]
 • Cazarea 2022-2023: calendar și tarife [PDF]

 

Repartiția cazării se va ridica PERSONAL din sala BN 113, Corp BN pe baza C.I  cu dovada plății/ adeverința de CD, orfani, alte situații speciale  (ÎN DUBLU EXEMPLAR)