Concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă
din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB)

Informații generale despre admitere în Facultatea de Ştiinţe Aplicate (FSA)

·         Facultățile din cadrul Universității POLITEHNICA din București la care se organizează concurs de admitere sunt:

·         În Facultatea de Ştiinţe Aplicate - Domeniul Științe inginerești aplicate (acronim SIA) există 140 locuri disponibile (100 fără taxă, 40 cu taxă şi 3 rurale).

·         Structura și calendarul de desfășurare sunt descrise în Capitolul III din Regulament și reprezentate grafic mai jos.

·         În 2020 Concursul de admitere se desfășoară pe parcursul a trei sesiuni, fiecare în parte cu trei faze distincte.

o    Sesiunea III - Admitere-completare (cu fazele Înscriere, Admitere, Validare și înmatriculare)

SESIUNEA I - ADMITERE ANTICIPATĂ

Această sesiune este dedicată:

A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului. Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.

      Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs este limitat la 100.

      Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat.

B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB. Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea pre-admiterii se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.

     Numărul de locuri disponibile în FSA (domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate) în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat la 20.

     Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat.

Faza I - ÎNSCRIERE

·       Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV.

·       În Sesiunea I, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți.

·       Pentru A - Admitere anticipată fără concurs. Candidații premianți sau participanți la fazele naționale ale următoarelor olimpiade beneficiază de dreptul de înscriere, la cerere,
                               FĂRĂ CONCURS, la FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE
:

OLIMPIADĂ

REZULTAT

OBSERVAȚII

Olimpiade de matematică

Olimpiada de matematică aplicată „Adolf Haimovici”

Olimpiade de fizică

Olimpiade de informatică

Olimpiade de informatică pe echipe

Olimpiada națională de Tehnologia informației

Olimpiade de informatică aplicată

Olimpiade de tehnologii: Electric, electrotehnic, electromecanic; Electronică, automatizări, telecomunicații

Olimpiada națională „Științele naturii”

Olimpiada națională de creativitate științifică           

Premianți, participanți, calificați pentru faza națională

În timpul liceului

Concursul de matematică „Marcel Roșculeț”

Premianți

În timpul liceului

·       Pentru B - Admitere anticipată prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total, media MC de mai jos) se vor folosi notele la unele discipline, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Disciplinele luate în considerare sunt (1) Matematică şi (2), la alegere: Fizică sau Informatică.
Media generală MG este calculată astfel (vezi aici)

·       Pentru B - Admitere anticipată prin concurs, la proba P3 (pentru 20% din punctajul total) se vor folosi mediile generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (pentru 10% din punctajul total), precum și o serie de caracteristici cognitive, comportamentale și de atitudine ale candidatului, pe care UPB le consideră dezirabile și pe care facultățile le consideră un factor potențator pentru activitatea și calitatea studenților și absolvenților lor (pentru restul de 10% din punctajul total) - (vezi aici).

 

Faza II - PRE-ADMITERE

·       Pentru candidații care au participat la Faza I rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 26 iunie, ora 16:00.

·       Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

·       Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 27 iunie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

·       Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 28 iunie, ora 16:00.

Faza III – VALIDARE PRE-ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

·       Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie fi promovat examenul de Bacalaureat, fi fost declarat pre-admis în Faza II, aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa V), iar datele furnizate la înscriere în Faza I fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

·       Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 10 iulie, ora 8:00 și terminând pe 14 iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază vor fi disponibile în curând.

·       În data de 15 iulie, ora 12:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea I.

·       Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concurs.

·       Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea a II a concursului de admitere.

SESIUNEA II – ADMITERE

Această sesiune este adresată candidaților care au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea în vederea admiterii se face exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Bacalaureat.

Faza I - ÎNSCRIERE

·       Componența dosarului de concurs pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa VII.

·       În Sesiunea II, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți. In plus, în această sesiune, candidatul poate face și opțiuni pentru redistribuirea la alte facultăți pe locurile rămase libere, în ordinea preferințelor. La redistribuire vor participa candidații care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar nu au fost admiși la facultatea la care au dat concurs (facultate de bază) având media mai mică decât media ultimului candidat admis. Redistribuirea se va face în ordinea opțiunilor și a mediilor, pe locurile rămase libere la facultățile pentru care a optat la înscriere.

·       Pentru toți candidații, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele obținute de candidat la disciplinele selectate, dintre probele susținute la Examenul de Bacalaureat. Disciplinele (1) Matematică şi (2), la alegere: Fizică sau Informatică.

·       Pentru toți candidații, la proba P3 (pentru restul de 20% din punctajul total) se va folosi media generală obținută la Examenului de Bacalaureat.

·       Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales dovedească competențele lingvistice deținute prin testul online UPB din data de 10 iulie 2020 vor avea grijă se programeze (vezi aici) până cel târziu pe 09 iulie 2020 la ora 12:00.

Faza II - ADMITERE

·       Pentru candidații care au participat la Faza I rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 21 iulie, ora 16:00.

·       Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

·       Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 22 iulie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

·       Rezultatele finale privind admiterea vor fi publicate la data de 23 iulie, ora 16:00.

Faza III – VALIDARE ȘI ÎNMATRICULARE

·       Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie fi promovat examenul de Bacalaureat, fi fost declarat admis în Faza II, aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa VIII), iar datele furnizate la înscriere în Faza I fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

·       Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 24 iulie, ora 8:00 și terminând pe 28 iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază vor fi disponibile în curând.

·       În data de 29 iulie, ora 12:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși (inclusiv prin redistribuire) și înmatriculați în Sesiunea II.

·       Candidații declarați admiși sau admiși prin redistribuire și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea II și vor fi eliminați din concurs.

·       Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea a III a concursului de admitere.

SESIUNEA III – ADMITERE-COMPLETARE

După finalizarea înmatriculării din Sesiunea II, Comisia centrală și Comisiile locale de admitere stabilesc eventualele locuri vacante pentru fiecare dintre facultăți. Pentru ocuparea acestora, prin decizia Consiliului de Administrație al UPB, se poate organiza Sesiunea III – Admitere-completare. Structura, calendarul și organizarea acestei noi sesiuni, în condițiile specifice din vara anului 2020, vor fi publicate, în timp util, în această secțiune și la fiecare facultate implicată.